RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

„BEZPIECZNY SYLWESTER”

Dodał Zabłotni Dariusz 2017-12-29 11:18:15

Wskazania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
dla organizatorów imprez karnawałowych.

Nadszedł czas zabaw sylwestrowych, podczas których świętujący często używają materiałów pirotechnicznych w postaci fajerwerków i petard. Charakterystycznym dla sylwestra jest także zgromadzenie dużej ilości osób w danym miejscu, w jednym czasie na ograniczonej powierzchni użytkowej. Dlatego w przypadku powstania realnego niebezpieczeństwa np. pożaru na bezpośrednie zagrożenie narażona jest zawsze duża grupa osób od kilkudziesięciu nawet do kilkuset. Ponadto charakter „zabawowy” przedmiotowych imprez może spowodować uśpienie czujności osób bawiących się w najlepsze. Dlatego APELUJEMY !!! DO ORGANIZATORÓW IMPREZ KARNAWAŁOWYCH aby to oni stali na straży bezpieczeństwa we własnych lokalach rozrywkowych i zapewnili odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla osób biorących udział w zabawie, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem to oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach będących ich własnością.
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późniejszymi zmianami): Art. 3, Art. 4.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami)

Na podstawie powyższych przepisów organizator imprezy rozrywkowej obowiązany jest do przestrzegania zawartych w nich fundamentalnych zasad bezpieczeństwa pożarowego i sprawdzenia każdorazowa przed imprezą czy:

 Obiekt został wyposażony (zgodnie z właściwymi wymaganiami) w sprawne gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe, takie jak: hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, przeciwpożarowe wyłączniki prądu awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pożarowej, urządzenia oddymiające, a także instalacje użytkowe będące na wyposażeniu obiektu, jak: elektryczna, piorunochronna, kominowa, gazowa (wymagane stosowne protokoły potwierdzające sprawność instalacji - dla każdej instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z przepisami o których mowa, bądź wskazaniami producenta, jeśli stosowne przepisy tego dopuszczają);
 Oznakowano zgodnie z Polskimi Normami: drogi ewakuacyjne (kierunki ewakuacji, wyjścia ewakuacyjne), miejsca rozmieszczenia gaśnic, hydrantów, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, miejsca usytuowania kurka głównego instalacji gazowej;
 Opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli tak to czy jest aktualna;

 Wywieszono w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych;
 Zapewniono dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych jak, hydranty, wyłącznik główny prądu, a także głównego kurka gazu itp.;
 Nie zastawiono dróg ewakuacyjnych powodując zmniejszenia ich szerokości i nie składuje się na nich materiałów palnych, czy nie zamknięto trwale drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich szybkie otwarcie, czy nie zastosowano łatwo palnych wykładzin podłogowych, ścian, sufitów itd.;
 Osoby obsługujące imprezę (pracownicy ochrony) zapoznani są z przepisami przeciwpożarowymi, a szczególnie z instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w tym zasadami postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
 Czy zapewniono przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla służb i innych podmiotów ratowniczych.
W trakcie imprezy organizator jest obowiązany zwracać uwagę na bezpieczeństwo stosowania efektów specjalnych tj.:
 Zakaz używania w przestrzeniach zamkniętych (salach) wyrobów pirotechnicznych
 Stan połączeń urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych,
 Drożność dróg ewakuacyjnych i możliwość natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
 Przejezdność dojazdów i zachowanie dostępu dla jednostek ratowniczych i specjalnych,
 Przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 Zapewnienie ciągłości nadzoru nad przebiegiem imprezy przez służby (osoby) wyznaczone przez organizatora.

Poniżej zamieszczamy link do spotu informacyjnego Wojewody Mazowieckiego dotyczącego bezpiecznego używania fajerwerków zamieszczonego na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: https://youtu.be/yNMzLoBnd_s

Jednocześnie przypominamy o zagrożeniu związanym z tlenkiem węgla popularnie nazywanym CZADEM mogącym wystąpić podczas użytkowania pieców na paliwo stałe
i gazowe przy niesprawnej wentylacji w kotłowni.
Opracowanie:
st. kpt. Albert Kloc

KP PSP Biłgoraj