Inwestycje ze środków UE

My pomagamy chronić lasy a Unia Europejska pomaga nam.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Kraśniku i Tomaszowie Lubelskim nie ustają w dążeniach do poprawy stanu bezpieczeństwa naszego dziedzictwa naturalnego, czyli Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej oraz Roztocza. Łączna powierzchnia lasów na terenie Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej i Roztocza obejmująca między innymi powiaty janowski, kraśnicki, biłgorajski i tomaszowski wynosi 167.188,00 ha, co stanowi 38% ogólnej powierzchni tych powiatów. Głównym drzewostanem tych lasów to drzewostan sosnowy, sosnowo-jodłowy i mieszany. Jest to jeden z największych w kraju obszarów leśnych, z zachowanymi fragmentami dawnej Puszczy Sandomierskiej, z dużymi zespołami stawów, bagien, torfowisk, gdzie występuje szereg rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin. Lasy Janowskie, Puszcza Solska i Roztocze zaliczone zostały do drugiej kategorii zagrożenia pożarowego. Ilość pożarów, a co za tym idzie wysoki stopień zagrożenia pożarowego spowodowany jest wieloma czynnikami. Przede wszystkim nasze tereny charakteryzują się dużą penetracją przez miejscową ludność oraz licznie przybywajšcych turystów, co niewątpliwie ma wpływ na prawdopodobieństwo powstania pożaru. W powiecie biłgorajskim lasy zajmują powierzchnię ok. 67 513 ha, co stanowi prawie 12 % powierzchni lasów województwa lubelskiego. W celu podniesienia bezpieczeństwa terenów leśnych postanowiono opracować projekt pod tytułem „Ochrona naturalnych ekosystemów leśnych południowej Lubelszczyzny” będący wspólnym przedsięwzięciem wyżej wymienionych Komend Powiatowych PSP, oraz złożyć wniosek do Zarządu Województwa Lubelskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Osi priorytetowej VI: środowisko i czysta energia, Działanie 6,1: Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. III: Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 3 388 787 00,00 zł. Uzyskano dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 176 309,91 zł . Pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa i z powiatu. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej 30 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę czterech pojazdów ratowniczo gaśniczych. Przedmiotowe samochody będą wyposażone w napęd terenowy 6×6, centralny układ pompowania kół podczas jazdy, umożliwiający jazdę w ciężkich warunkach terenowych poprzez dostosowanie przyczepności kół w zależności od rodzaju podłoża. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca dostarczy zamówione pojazdy do 31 października b.r. Zakup tych specjalistycznych pojazdów zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonych akcji gaśniczych na terenach leśnych.

Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej i Roztocza

Realizowany projekt pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej i Roztocza” jest wspólnym przedsięwzięciem czterech Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Kraśniku oraz Tomaszowie Lubelskim. Pomysł projektu związany jest z ideą ochrony unikatowych na skalę europejską i szczególnie wartościowych z przyrodniczego punktu widzenia terenów Puszczy Solskiej, Lasów Janowskich i Roztocza. Z najnowszych badań wynika, że tereny te są coraz większym stopniu narażone na degradację w związku z występującym zagrożeniem chemiczno-ekologicznym będącego następstwem intensyfikacji życia gospodarczego jak również zagrożeniem pożarowym związanym głównie z typem siedliskowym i strukturą drzewostanów na terenach leśnych . Aby skutecznie przeciwdziałać powstającym zagrożeniom i być przygotowanym do usuwania skutków różnego rodzaju zdarzeń zachodzi konieczność wyposażania jednostek ochrony przeciwpożarowej w coraz nowocześniejszy sprzęt. Zakres proponowanego projektu obejmuje wyposażenie czterech komend powiatowych w samochody ratowniczo gaśnicze wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych i usuwania skutków zdarzeń oraz awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. W specjalistycznej zabudowie pojazdów będzie m.in. miejsce na mocowanie sprzęt do ograniczania stref skażeń oraz środki do usuwania i neutralizacji substancji niebezpiecznych. Na lidera konsorcjum wybrana została Komenda Powiatowa w Janowie Lubelskiem – umowa konsorcjum została podpisana w Janowie Lubelskim 6 lutego 2008 roku. Ogólna wartość proponowanego projektu wyniesie: 3119 470,00 zł brutto (2 915 392,52 zł netto) słownie – trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 662 956,50, co według wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego, stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W dniu 15 grudnia 2009 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę zamówienia, z którym w dniu 15.03.2010 r podpisano umowę na jego realizację. Dostawa pojazdów i sprzętu powinna nastąpić w III kwartale br. Z ogólnej kwoty projektu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Biłgoraju przypada kwota 849 580,00 zł za, którą zostanie zakupiony ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym (4×4).

Podstawowe dane techniczne:

 • Podwozie – MAN 18.330, Kabina – ilość miejsc siedzących 1 + 1 + 4,
 • Moc min. – (320 KM).
 • Rodzaj napędu – 4 x 4

Zabudowa pożarnicza:

 • stal nierdzewna / aluminium / kompozyt, żaluzje – pyłoszczelne
  i bryzgoszczelne, aluminiowe

Układ wodno-pianowy:

 • autopompa – dwuzakresowa Rosenbauer NH 40 o wydajności 3500 dm3/min – 8 bar, 400 dm3/min – 40 bar, dozownik automatyczny 3% i 6%, linia szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe DWP 24

Zbiornik wody / środka pianotwórczego:

 • pojemność – 5000 / 500 litrów

Wyposażenie:

 • maszt oświetleniowy, sprzęt łączności radiowe
 • wyciągarka elektryczna (6ton)

Dodatkowe wyposażenie samochodu będą stanowić:


Agregat prądotwórczy mocy min. 2,5 KVA


Zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego w skład którego wchodzą:

 • pompa hydrauliczna o napędzie spalinowym,
 • nożyce hydrauliczne,
 • rozpieracze: ramieniowy i kolumnowy,
 • mini nożyce,
 • dodatkowy osprzęt (adaptery, wsporniki , łańcuchy)


Zakupiony samochód i sprzęt będzie wykorzystywany zarówno do ograniczania skutków zdarzeń związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych na szlakach drogowych i kolejowych, jak również prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych, stanowiących prawie 40% powierzchni powiatu biłgorajskiego.

Skip to content