Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BIŁGORAJU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:
 • kierowanie pracą komendy powiatowej;
 • strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
 • zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • wzory pieczęci i stempli;
 • liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

 

 • 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
  1. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu biłgorajskiego.
  2. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Biłgoraj.

 

 • 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
 • KW PSP – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
 • KP PSP – komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej;
 • OSP – ochotniczą straż pożarną;
 • JRG – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
 • ksrg – krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

 

 • 4. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:
  • dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
  • kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych oraz firm prywatnych i osób fizycznych;
  • pisma kierowane do senatorów i posłów;
  • odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
  • zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
  • zarządzenia, decyzje, akty administracyjne wydawane w toku postępowania administracyjnego, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu biłgorajskiego;
  • władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego jako organu administracji publicznej.

 

 1. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

 

 1. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

 

 1. W razie nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

 

 • 5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
 • wydział operacyjno – szkoleniowy -symbol – PR;
 • sekcja kontrolno – rozpoznawcza -symbol – PZ;
 • sekcja organizacyjno – kadrowa -symbol – PO;
 • sekcja kwatermistrzowsko – techniczna -symbol – PT;
 • sekcja finansowa -symbol – PF;
 • jednostka ratowniczo – gaśnicza -symbol – PJ;

 

 • 6.1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:
 • wydział operacyjno – szkoleniowy;
 • sekcja organizacyjno – kadrowa;
 • sekcja finansowa;
 • pełnomocnik ochrony informacji niejawnych;
 • służba bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:
 • jednostkę ratowniczo – gaśniczą;
 • sekcję kontrolno – rozpoznawcza;
 • sekcję kwatermistrzowsko – techniczną.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

 • 7.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
 1. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.
 3. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
 • planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
 • podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 • współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg;
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących przygotowań obronnych Komendantów Powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych i innych prawnie chronionych;
 • realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 • wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt do archiwum i ich brakowania;
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze powiatu;
 • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

 

 • 8. Zastępca komendanta powiatowego oprócz zadań wynikających z § 4 ust. 2, 3 i 4 oraz § 6 ust. 2 realizuje zadania w zakresie spraw obronnych przy znakowaniu których posługuje się symbolem PSO, w szczególności:
  • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
  • koordynowanie realizacji zadań obronnych.

 

 • 9. Do wydziału operacyjno – szkoleniowego należy realizacja zadań w zakresie spraw: operacyjnych, szkoleniowych, informatyki i łączności, a w szczególności:
 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie, kwalifikowanie i przekazywanie zgłoszeń alarmowych oraz dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego oraz Wojewódzkimi Centrami Powiadamiania Ratunkowego.
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • planowanie systemów łączności, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania;
 • współpraca w zakresie technicznej organizacji połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 • bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;
 • organizowanie i nadzór nad realizacją szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania komendy powiatowej;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy powiatowej;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 • realizacja zadań administratora sieci informatycznej, tj. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych, wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 • nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

 • 10. Do sekcji kontrolno – rozpoznawczej należy realizacja zadań w zakresie spraw: kontrolno – rozpoznawczych, w szczególności:
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 • opracowanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia wystąpienia pożaru lub miejscowych zagrożeń;
 • realizowanie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

 

 • 11.1 Do sekcji organizacyjno – kadrowej należy realizacja zadań w zakresie spraw: organizacyjnych, kadrowych, archiwizacji oraz kancelarii dokumentów niejawnych, a w szczególności:
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania, udostępniania i brakowania dokumentów;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów i przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, społecznymi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami zewnętrznymi;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego komendanta powiatowego;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego oraz kancelarii dokumentów niejawnych;
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej, w tym dla dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz – organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • prowadzenie spraw dot. dyscypliny służby i pracy, w tym m.in. ewidencja czasu służby pracowników systemu codziennego;
 • prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych oraz gromadzenie prasy fachowej;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;

 

 1. Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej w zakresie kancelarii dokumentów niejawnych należy:
 2. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
 3. udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
 4. egzekwowanie zwrotu dokumentów,
 5. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii,
 6. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi,
 7. wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony w zakresie prowadzenia kancelarii dokumentów niejawnych.

 

 • 12. Do sekcji kwatermistrzowsko – technicznej należy realizacja zadań w zakresie spraw kwatermistrzowskich i technicznych, w szczególności:
 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dot. transportu samochodowego;
 • zapewnienie sprawności urządzeń i instalacji warsztatowych w punkcie napraw i konserwacji sprzętu.

 

 • 13. Do zadań sekcji finansowej należy w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • prowadzenie księgowości materiałowej wg odrębnych przepisów.

 

 • 14. Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodno – nurkowego;
 • analizowanie stanu wyszkolenia i wyposażenia grupy wodno-nurkowej w tym wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 • realizacja szkoleń dla strażaków OSP we współpracy z wydziałem operacyjno-szkoleniowym;
 • współpraca z w zakresie przeprowadzania okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.

 

 • 15.1. Obowiązki Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych wykonuje wyznaczony funkcjonariusz pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju i spełniający wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych realizuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, w zakresie których posługuje się symbolem POIN.

Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowanie ryzyka;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
 1. W zakresie ochrony informacji niejawnych pełnomocnik sprawuje nadzór nad pracownikami komendy w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w trakcie wytwarzania, przetwarzania, przechowywania modyfikowania, kopiowania, klasyfikowania, gromadzenia, przekazywania i udostępniania dokumentów.

 

 • 16. Obowiązki Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wykonuje wyznaczony funkcjonariusz pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju i spełniający wymogi przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy posługując się przy tym symbolem PBHP.

Do zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

 • 17. Komenda powiatowa używa:
 • urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, woj. lubelskie”;
 • pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, woj. lubelskie”;

 

 • stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Biłgoraju, woj. lubelskie;

 

5)      innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

 • 18. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w SK i jrg określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej PSP.

 

 • 19. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego.
  1. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych określa załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego.
               Zatwierdzam zał. nr 1 do  decyzji nr PO.0112.2.2022 Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju z dnia 12 grudnia 2022 r.
Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju
………………………………………………………………..
Liczba i rodzaj stanowisk służbowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych KP PSP w BIŁGORAJU     (KP kat. III)
Lp Stanowiska służbowe / komórka organizacyjna Komendanci Wydział operacyjno – szkoleniowy Sekcja kontrolno – rozpoznawcza Sekcja organizacyjno – kadrowa Sekcja finansowa Sekcja kwatermistrzo- wsko – techniczna Jednostka ratowniczo – gaśnicza Razem
RC* RZ* RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ
1 Oficerskie Komendant powiatowy PSP 1 1 0
2 Zastępca komendanta powiatowego PSP 1 1 0
3 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 1 0
4 Naczelnik wydziału 1 1 0
5 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 1 0
6 Kierownik sekcji 1 1 1 3 0
7 Starszy specjalista 1 1 1 3 0
8 Dowódca zmiany 3 0 3
9 Dyżurny operacyjny 5 0 5
10 Zastępca dowódcy zmiany 3 0 3
Razem oficerskie 2 0 2 5 2 0 1 0 0 0 2 0 2 6 11 11
11 Dowódca sekcji 1 0 1
12 Dowódca zastępu 6 0 6
13 Ratownik specjalista 4 0 4
Razem aspiranckie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
14 Podoficerskie Starszy operator sprzętu 4 0 4
15 Operator sprzętu 3 0 3
16 Młodszy operator sprzętu 6 0 6
17 Młodszy ratownik-specjalista 3 0 3
18 Starszy ratownik 3 0 3
19 Starszy ratownik – kierowca 6 0 6
Razem podoficerskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
20 Korpus Służby Cywilnej Główny księgowy 1 1 0
21 Starszy specjalista 1 1 2 0
Razem stanowiska KSC 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
RAZEM 2 0 2 5 2 0 2 0 2 0 2 0 2 42 14 47
RC – codzieny rozkład czasu służby i system pracy codzienny     RZ – zmianowy rozkład czasu służby i system pracy zmianowy     KSC – Korpus Służby Cywilnej
Skip to content