Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BIŁGORAJU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:
 • kierowanie pracą komendy powiatowej;
 • strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
 • zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • wzory pieczęci i stempli;
 • liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

 

 • 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
  1. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu biłgorajskiego.
  2. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Biłgoraj.

 

 • 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
 • KW PSP – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
 • KP PSP – komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej;
 • OSP – ochotniczą straż pożarną;
 • JRG – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
 • ksrg – krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

 

 • 4. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:
  • dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
  • kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych oraz firm prywatnych i osób fizycznych;
  • pisma kierowane do senatorów i posłów;
  • odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
  • zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
  • zarządzenia, decyzje, akty administracyjne wydawane w toku postępowania administracyjnego, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu biłgorajskiego;
  • władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego jako organu administracji publicznej.

 

 1. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

 

 1. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

 

 1. W razie nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

 

 • 5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
 • wydział operacyjno – szkoleniowy -symbol – PR;
 • sekcja kontrolno – rozpoznawcza -symbol – PZ;
 • sekcja organizacyjno – kadrowa -symbol – PO;
 • sekcja kwatermistrzowsko – techniczna -symbol – PT;
 • sekcja finansowa -symbol – PF;
 • jednostka ratowniczo – gaśnicza -symbol – PJ;

 

 • 6.1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:
 • wydział operacyjno – szkoleniowy;
 • sekcja organizacyjno – kadrowa;
 • sekcja finansowa;
 • pełnomocnik ochrony informacji niejawnych;
 • służba bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:
 • jednostkę ratowniczo – gaśniczą;
 • sekcję kontrolno – rozpoznawcza;
 • sekcję kwatermistrzowsko – techniczną.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

 • 7.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
 1. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.
 3. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
 • planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
 • podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 • współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg;
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących przygotowań obronnych Komendantów Powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych i innych prawnie chronionych;
 • realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 • wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt do archiwum i ich brakowania;
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze powiatu;
 • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

 

 • 8. Zastępca komendanta powiatowego oprócz zadań wynikających z § 4 ust. 2, 3 i 4 oraz § 6 ust. 2 realizuje zadania w zakresie spraw obronnych przy znakowaniu których posługuje się symbolem PSO, w szczególności:
  • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
  • koordynowanie realizacji zadań obronnych.

 

 • 9. Do wydziału operacyjno – szkoleniowego należy realizacja zadań w zakresie spraw: operacyjnych, szkoleniowych, informatyki i łączności, a w szczególności:
 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie, kwalifikowanie i przekazywanie zgłoszeń alarmowych oraz dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego oraz Wojewódzkimi Centrami Powiadamiania Ratunkowego.
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • planowanie systemów łączności, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania;
 • współpraca w zakresie technicznej organizacji połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 • bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;
 • organizowanie i nadzór nad realizacją szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania komendy powiatowej;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy powiatowej;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 • realizacja zadań administratora sieci informatycznej, tj. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych, wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 • nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

 • 10. Do sekcji kontrolno – rozpoznawczej należy realizacja zadań w zakresie spraw: kontrolno – rozpoznawczych, w szczególności:
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 • opracowanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia wystąpienia pożaru lub miejscowych zagrożeń;
 • realizowanie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

 

 • 11.1 Do sekcji organizacyjno – kadrowej należy realizacja zadań w zakresie spraw: organizacyjnych, kadrowych, archiwizacji oraz kancelarii dokumentów niejawnych, a w szczególności:
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania, udostępniania i brakowania dokumentów;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów i przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, społecznymi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami zewnętrznymi;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego komendanta powiatowego;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego oraz kancelarii dokumentów niejawnych;
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej, w tym dla dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz – organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • prowadzenie spraw dot. dyscypliny służby i pracy, w tym m.in. ewidencja czasu służby pracowników systemu codziennego;
 • prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych oraz gromadzenie prasy fachowej;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;

 

 1. Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej w zakresie kancelarii dokumentów niejawnych należy:
 2. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
 3. udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
 4. egzekwowanie zwrotu dokumentów,
 5. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii,
 6. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi,
 7. wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony w zakresie prowadzenia kancelarii dokumentów niejawnych.

 

 • 12. Do sekcji kwatermistrzowsko – technicznej należy realizacja zadań w zakresie spraw kwatermistrzowskich i technicznych, w szczególności:
 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dot. transportu samochodowego;
 • zapewnienie sprawności urządzeń i instalacji warsztatowych w punkcie napraw i konserwacji sprzętu.

 

 • 13. Do zadań sekcji finansowej należy w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • prowadzenie księgowości materiałowej wg odrębnych przepisów.

 

 • 14. Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodno – nurkowego;
 • analizowanie stanu wyszkolenia i wyposażenia grupy wodno-nurkowej w tym wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 • realizacja szkoleń dla strażaków OSP we współpracy z wydziałem operacyjno-szkoleniowym;
 • współpraca z w zakresie przeprowadzania okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.

 

 • 15.1. Obowiązki Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych wykonuje wyznaczony funkcjonariusz pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju i spełniający wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych realizuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, w zakresie których posługuje się symbolem POIN.

Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowanie ryzyka;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
 1. W zakresie ochrony informacji niejawnych pełnomocnik sprawuje nadzór nad pracownikami komendy w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w trakcie wytwarzania, przetwarzania, przechowywania modyfikowania, kopiowania, klasyfikowania, gromadzenia, przekazywania i udostępniania dokumentów.

 

 • 16. Obowiązki Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wykonuje wyznaczony funkcjonariusz pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju i spełniający wymogi przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy posługując się przy tym symbolem PBHP.

Do zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

 • 17. Komenda powiatowa używa:
 • urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, woj. lubelskie”;
 • pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, woj. lubelskie”;

 

 

 • stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Biłgoraju, woj. lubelskie;

 

5)      innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

 • 18. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w SK i jrg określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej PSP.

 

 • 19. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego.
  1. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych określa załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego.
                  Zatwierdzam   zał. nr 1 do  decyzji nr PO.0112.2.2022 Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju z dnia 12 grudnia 2022 r.
       Załącznik Nr 2
         do Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju
 ………………………………………………………………..          
 Liczba i rodzaj stanowisk służbowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych KP PSP w BIŁGORAJU     (KP kat. III)
                    
 LpStanowiska służbowe / komórka organizacyjnaKomendanciWydział operacyjno – szkoleniowySekcja kontrolno – rozpoznawczaSekcja organizacyjno – kadrowaSekcja finansowaSekcja kwatermistrzo- wsko – technicznaJednostka ratowniczo – gaśniczaRazem
 
 RC*RZ*RCRZRCRZRCRZRCRZRCRZRCRZRCRZ
 1OficerskieKomendant powiatowy PSP1             10
 2Zastępca komendanta powiatowego PSP1             10
 3Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej            1 10
 4Naczelnik wydziału  1           10
 5Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej            1 10
 6Kierownik sekcji    1 1   1   30
 7Starszy specjalista  1 1     1   30
 8Dowódca zmiany             303
 9Dyżurny operacyjny   5          05
 10Zastępca dowódcy zmiany             303
 Razem oficerskie202520100020261111
 11 Dowódca sekcji             101
 12Dowódca zastępu             606
 13Ratownik specjalista             404
 Razem aspiranckie000000000000011011
 14PodoficerskieStarszy operator sprzętu             404
 15Operator sprzętu             303
 16Młodszy operator sprzętu             606
 17Młodszy ratownik-specjalista             404
 18Starszy ratownik             303
 19Starszy ratownik – kierowca             606
 Razem podoficerskie000000000000026026
 20Korpus Służby CywilnejGłówny księgowy        1     10
 21Starszy specjalista      1 1     20
 Razem stanowiska KSC0000001020000030
 RAZEM2025202020202431448
RC – codzieny rozkład czasu służby i system pracy codzienny     RZ – zmianowy rozkład czasu służby i system pracy zmianowy     KSC – Korpus Służby Cywilnej
Skip to content