Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BIŁGORAJU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

1) kierowanie pracą komendy powiatowej;

2) strukturę organizacyjną komendy powiatowej;

3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4) wzory pieczęci i stempli;

5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

 

§ 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu biłgorajskiego.

3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Biłgoraj.

 

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1) KW PSP – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

2) OSP – ochotniczą straż pożarną;

3) jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4) ksr-g- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

§ 4. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:

1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2) kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3) pisma kierowane do senatorów i posłów;

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;

5) zakres czynności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;

6) zarządzenia, decyzje, akty administracyjne wydawane w toku postępowania administracyjnego, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu biłgorajskiego;

7) władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego jako organu administracji publicznej.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

3. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

4. W razie nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

§ 5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1) wydział operacyjno – szkoleniowy -symbol – PR;

2) sekcja kontrolno – rozpoznawcza -symbol – PZ;

3) sekcja organizacyjno – kadrowa -symbol – PO;

4) kwatermistrzowsko – techniczna -symbol – PT;

5) sekcja finansowa -symbol – PF;

6) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza -symbol – PJ.

 

§ 6.1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1) sekcja kontrolno-rozpoznawcza;

2) sekcja organizacyjno – kadrowa;

3) sekcja finansowa;

4) pełnomocnik ochrony informacji niejawnych;

5) służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

1) wydział operacyjno – szkoleniowy;

2) jednostkę ratowniczo – gaśniczą;

3) sekcję kwatermistrzowsko – techniczną.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 7.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

4.Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

2) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3) sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;

6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

8) realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, w szczególności wynikających z „zasad dotyczących przygotowań obronnych Komendantów powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej” oraz przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych i innych prawnie chronionych;

10) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;

15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

16) realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu.

 

§ 8. Zastępca komendanta powiatowego oprócz zadań wynikających z§ 4 ust. 2, 3 i 4 oraz § 6 ust. 2 realizuje zadania w zakresie spraw obronnych przy znakowaniu których posługuje się symbolem PSO, w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

2) koordynowanie realizacji zadań obronnych.

§ 9. Do wydziałuoperacyjno – szkoleniowegonależy realizacja zadań w zakresie spraw: operacyjnych, szkoleniowych, informatyki, łączności, w szczególności:

1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

6) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;

11) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;

16) współpraca w zakresie organizacji oraz uzgadniania sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

17) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;

18) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu;

19) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

20) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;

21) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

22) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;

23) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

24) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

25) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

26) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;

27) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;

28) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;

29) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych, wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

30) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

31) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

32) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

33) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

34) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

35) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

36) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

37) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

38) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

39) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

40) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

 

§ 10. Do sekcji kontrolno – rozpoznawczejnależy realizacja zadań w zakresie spraw: kontrolno – rozpoznawczych, w szczególności:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;

7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;

12) opracowanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

13) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia monitoringu pożarowego z komendą;

14) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

15) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

16) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

17) uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń;

18) realizowanie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

 

§ 11.1 Do sekcji organizacyjno – kadrowejnależy realizacja zadań w zakresie spraw: organizacyjnych, kadrowych, archiwizacji oraz kancelarii dokumentów niejawnych, a w szczególności:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

4) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania, udostępniania i brakowania dokumentów;

5) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

6) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;

8) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

9) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego oraz kancelarii dokumentów niejawnych;

12) realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;

13) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej, w tym dla dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;

14) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

15) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz – organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

16) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

17) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

18) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

19) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

20) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

21) prowadzenie spraw dot. dyscypliny służby i pracy, w tym m.in. ewidencja czasu służby pracowników systemu codziennego;

22) prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych oraz gromadzenie prasy fachowej;

23) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.

2. Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej w zakresie kancelarii dokumentów niejawnych należy:

a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,

b) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,

c) egzekwowanie zwrotu dokumentów,

d) kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii,

e) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi,

f) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony w zakresie prowadzenia kancelarii dokumentów niejawnych.

 

§ 12. Do sekcji kwatermistrzowsko – technicznejnależy realizacja zadań w zakresie spraw kwatermistrzowskich i technicznych, w szczególności:

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

7) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

14) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

15) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

16) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

17) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

18) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, i innych materiałów eksploatacyjnych;

19) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

20) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

21) prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dot. transportu samochodowego;

22) zapewnienie sprawności urządzeń i instalacji warsztatowych w punkcie napraw i konserwacji sprzętu.

 

§ 13. Do zadań sekcji finansowejnależy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;

8) prowadzenie księgowości materiałowej wg odrębnych przepisów.

 

§ 14. Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczejnależy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodno – nurkowego;

6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

7) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

8) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

9) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

10) prowadzenie doskonalenia zawodowego;

11) udział w aktualizacji:

a) stanu gotowości operacyjnej,

b) procedur ratowniczych,

c) dokumentacji operacyjnej;

12) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

 

§ 15.1. Obowiązki Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnychwykonuje wyznaczony funkcjonariusz pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju i spełniający wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Pełnomocnik ochronyinformacji niejawnych realizuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, w zakresie których posługuje się symbolem POIN.

Do zadań pełnomocnika ochronyinformacji niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

2. W zakresie ochrony informacji niejawnych pełnomocnik sprawuje nadzór nad pracownikami komendy w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w trakcie wytwarzania, przetwarzania, przechowywania modyfikowania, kopiowania, klasyfikowania, gromadzenia, przekazywania i udostępniania dokumentów.

 

§ 16. Obowiązki Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracywykonuje wyznaczony funkcjonariusz pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju i spełniający wymogi przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy realizuje zadania, w zakresie których posługuje się symbolem PBHP.

Do zadań Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności:

1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4) przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

7) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

§ 17. Komenda powiatowa używa:

1) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mmzawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, woj. lubelskie”;

2) pieczęci okrągłej o średnicy 20 mmzawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, woj. lubelskie”;

3) stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Biłgoraju, woj. lubelskie;

 

5) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 18. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w PSK i jrg określa regulamin pracy i służbykomendy powiatowej PSP.

 

§ 19. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa załączniknr 1 do regulaminu organizacyjnego.

2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych określa załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

 

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju
………………………………………………………………..
Liczba i rodzaj stanowisk służbowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych KP PSP w BIŁGORAJU     (KP kat. III)
Lp Stanowiska służbowe / komórka organizacyjna Komendanci Wydział operacyjno – szkoleniowy Sekcja kontrolno – rozpoznawcza Sekcja organizacyjno – kadrowa Sekcja finansowa Sekcja kwatermistrzo- wsko – techniczna Jednostka ratowniczo – gaśnicza Razem
RC* RZ* RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ
1 Oficerskie Komendant powiatowy PSP 1 1 0
2 Zastępca komendanta powiatowego PSP 1 1 0
3 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 1 0
4 Naczelnik wydziału 1 1 0
5 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 1 0
6 Kierownik sekcji 1 1 1 3 0
7 Starszy specjalista 1 1 2 0
8 Dowódca zmiany 3 0 3
9 Dyżurny operacyjny 6 0 6
10 Zastępca dowódcy zmiany 3 0 3
Razem oficerskie 2 0 2 6 2 0 1 0 0 0 1 0 2 6 10 12
11 Aspiranckie Starszy inspektor 1 1 0
12 Dowódca zastępu 7 0 7
13 Starszy operator sprzętu specjalnego 6 0 6
Razem aspiranckie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 1 13
14 Podoficerskie Operator sprzętu specjalnego 6 0 6
15 Specjalista ratownik 6 0 6
16 Starszy ratownik 3 0 3
17 Starszy ratownik – kierowca 6 0 6
Razem podoficerskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
18 Korpus Służby Cywilnej Główny księgowy 1 1 0
19 Starszy specjalista 1 1 2 0
Razem stanowiska KSC 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
RAZEM 2 0 2 6 2 0 2 0 2 0 2 0 2 40 14 46
RC – codzieny rozkład czasu służby i system pracy codzienny     RZ – zmianowy rozkład czasu służby i