Komórki organizacyjne

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

 

 

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego:

tel. służb. (0-84) 688-00-28
tel. służb. 694 478 003

 

 

Pracownicy wydziału:

kpt. mgr inż. poż. Kamil Buryło

asp. inż. Dariusz Zabłotni

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

asp. sztab. mgr Waldemar Rój
asp. mgr inż. Piotr Malec
mł. asp. Daniel Bartosik
mł. asp. Józef Jednacz

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy realizuje zadania w zakresie spraw:

operacyjnych, szkoleniowych, informatyki i łączności, a w szczególności:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie, kwalifikowanie i przekazywanie zgłoszeń alarmowych oraz dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego oraz Wojewódzkimi Centrami Powiadamiania Ratunkowego.
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • planowanie systemów łączności, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania;
 • współpraca w zakresie technicznej organizacji połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 • bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;
 • organizowanie i nadzór nad realizacją szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania komendy powiatowej;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy powiatowej;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 • realizacja zadań administratora sieci informatycznej, tj. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych, wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 • nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej:

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Adamek
tel. 84 688 00 23,  84 688 00 24
email: prewencja@straz.lbl.pl

Pracownicy sekcji:

mł. kpt. mgr Zbigniew Popowicz

Do zakresu działań sekcji kontrolno – rozpoznawczej należy realizacja zadań w zakresie spraw: kontrolno – rozpoznawczych, w szczególności:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 • opracowanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia wystąpienia pożaru lub miejscowych zagrożeń;
 • realizowanie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

 

 

 

Specjalista do spraw Organizacyjno-Kadrowych:

kpt. mgr inż. poż. Mateusz Małyszek
tel. 84 688 00 20, 84 6880025
email: administracyjny@straz.lbl.pl

 

Pracownicy sekcji:

mgr Monika Zygmunt

Do zakresu działań sekcji organizacyjno – kadrowej należy realizacja zadań w zakresie spraw: organizacyjnych, kadrowych, archiwizacji oraz kancelarii dokumentów niejawnych, a w szczególności:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania, udostępniania i brakowania dokumentów;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów i przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, społecznymi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami zewnętrznymi;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego komendanta powiatowego;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego oraz kancelarii dokumentów niejawnych;
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej, w tym dla dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz – organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • prowadzenie spraw dot. dyscypliny służby i pracy, w tym m.in. ewidencja czasu służby pracowników systemu codziennego;
 • prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych oraz gromadzenie prasy fachowej;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;

Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej w zakresie kancelarii dokumentów niejawnych należy:

 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów,
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii,
 • prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi,
 • wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony w zakresie prowadzenia kancelarii dokumentów niejawnych.

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej:

tel. 84 688 00 26, 84 6880036
email: techniczny@straz.lbl.pl

 

 

 

Pracownicy sekcji:

asp. Jarosław Widz

Michał Kopacz

Do zakresu działań sekcji kwatermistrzowsko – technicznej należy realizacja zadań w zakresie spraw kwatermistrzowskich i technicznych, w szczególności:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dot. transportu samochodowego;
 • zapewnienie sprawności urządzeń i instalacji warsztatowych w punkcie napraw i konserwacji sprzętu.

Sekcja Finansowa

Dorota Różycka

 

 

 

 

Główny Księgowy:
mgr Dorota Różycka
tel. 84 688 00 27, 84 688 00 37
email: finanse@straz.lbl.pl 

 

Pracownicy sekcji:

mgr Marta Szpinda

 

Do zakresu działań sekcji finansowej należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • prowadzenie księgowości materiałowej wg odrębnych przepisów.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

p.o. Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

mł. kpt. inż. poż. Paweł Zygmunt
tel. 84 688 00 15
email: jrg@straz.lbl.pl

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

st. kpt. mgr Michał Mizak
tel. 84 688 00 15
email: jrg@straz.lbl.pl

Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodno – nurkowego;
 • analizowanie stanu wyszkolenia i wyposażenia grupy wodno-nurkowej w tym wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 • realizacja szkoleń dla strażaków OSP we współpracy z wydziałem operacyjno-szkoleniowym;
 • współpraca z w zakresie przeprowadzania okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.
Struktura organizacyjna
Skip to content