Komórki organizacyjne

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej:

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Adamek
tel. 84 688 00 23,  84 688 00 24
email: prewencja@straz.lbl.pl

Pracownicy sekcji:

mł. kpt. mgr Zbigniew Popowicz

Do zakresu działań sekcji kontrolno – rozpoznawczej należy realizacja zadań w zakresie spraw: kontrolno – rozpoznawczych, w szczególności:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 • opracowanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia wystąpienia pożaru lub miejscowych zagrożeń;
 • realizowanie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Kierownik Sekcji Organizacyjno-Kadrowej:

kpt. mgr inż. poż. Mateusz Malyszek
tel. 84 688 00 25,
email: kp_bilgoraj@straz.lublin.pl

Pracownicy sekcji:

mgr Monika Zygmunt

Sekcja organizacyjno-kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:
1) organizacyjnych.
2) archiwizacji.
3) bezpieczeństwa i higieny pracy.
4) kadrowych.

Do zadań sekcji organizacyjno- kadrowej należy w szczególności:
1)        realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
2)        organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
3)        opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
4)        prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
5)        prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
6)        ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
7)        organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
8)        przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
9)        opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych komendy powiatowej;
10)    organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej stanowisk organizacyjnych i wydziału komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
11)    realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
12)    prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.
13)    prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
14)    sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
15)    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
16)    przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
17)    ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
18)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
19)    uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
20)    realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
21)    przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej;
22)    opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
23)    udział w opracowywaniu propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej pod kontem analizowania stanu przyznanych etatów;
24)    prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
25)    zlecenie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;
26)    sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
27)    realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
28)    analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
29)    prowadzenie kroniki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju;

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego:

 

Pracownicy wydziału:

mł. kpt. inż. Dariusz Zabłotni
tel. 84 688 00 38, 531 312 032
email: operacyjny@straz.lbl.pl

kpt. mgr inż. Kamil Buryło
tel. 84 688 00 28
email: operacyjny@straz.lbl.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego:

asp. sztab. Waldemar Rój
asp. Piotr Malec
asp. Józef Jednacz
mł. asp. Daniel Bartosik
mł. asp. Damian Białek

 

Do zakresu działań wydziału  należy realizacja zadań w zakresie spraw:

1)      operacyjnych;
2)      informatyki;
3)      łączności;
4)      szkolenia;
5)      spraw obronnych.

Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:
1)        analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością akcji ratowniczych;
2)        opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
3)        przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4)        koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
5)        przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania   lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
6)        analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7)        zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
8)        sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
9)        współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
10)    przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
11)    nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
12)    przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
13)    przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
14)    koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
15)    prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg  na obszarze działania;
16)    bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych;
17)    nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowanie i dysponowanie w obszary chronione;
18)    zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
19)    współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań w zakresie ochrony ludności;
20)    analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
21)    koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej;
22)    planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
23)    sporządzanie informacji i analiz z zakresu  organizacji łączności;
24)    organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
25)    prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej
26)    koordynowanie realizacji zadań obronnych;

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

mł. kpt. inż. poż. Paweł Zygmunt
tel. 84 688 00 15,
email: jrg@straz.lbl.pl

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

st. kpt. mgr Michał Mizak
tel. 84 688 00 17,
email: jrg@straz.lbl.pl

 

Jednostka ratowniczo-gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw:
1)      ratowniczych.
2)      szkoleniowych

2. Do zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:
1)        organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2)        dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3)        wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4)        wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5)        wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych w zakresie jednostki ratowniczo gaśniczej;
6)        przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
7)        inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego i ratowniczego;
8)        prowadzenie ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu jrg;
9)        współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
10)    rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
11)    systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z wydziałem operacyjnym priorytetów w tym zakresie;
12)    prowadzenie doskonalenia zawodowego;
13)    udział w aktualizacji;
a)        stanu gotowości operacyjnej,
b)        procedur ratowniczych,
c)        dokumentacji operacyjnej.
14)    udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej:

tel. 84 688 00 26, 84 6880036
email: techniczny@straz.lbl.pl

 

 

 

Pracownicy sekcji:

st. asp. Jarosław Widz

str. mgr Marta Szpinda

 

Do zakresu działań sekcji kwatermistrzowsko – technicznej należy realizacja zadań w zakresie spraw kwatermistrzowskich i technicznych, w szczególności:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dot. transportu samochodowego;
 • zapewnienie sprawności urządzeń i instalacji warsztatowych w punkcie napraw i konserwacji sprzętu.

Sekcja Finansowa

Dorota Różycka

 

 

 

 

Główny Księgowy:
mgr Dorota Różycka
tel. 84 688 00 27, 84 688 00 37
email: finanse@straz.lbl.pl 

 

Pracownicy sekcji:

mgr Ewa Myszak

 

Do zakresu działań sekcji finansowej należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • prowadzenie księgowości materiałowej wg odrębnych przepisów.
Struktura organizacyjna
Skip to content