Kierownictwo

Dariusz Gęborys
Tomasz Kozioł

Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju:
bryg. mgr Dariusz Gęborys
tel. służb. (0-84) 688-00-21
tel. służb. 785 641 126

 

 

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju:
mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kozioł
tel. służb. (0-84) 688-00-22
tel. służb. 785 640 758

Zasady kierowania, podziału nadzoru, oraz kompetencji i uprawnień w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju

1. Komendant Powiatowy realizuje na terenie powiatu biłgorajskiego obowiązki i kompetencje terenowego organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą o PSP, ustawą o samorządzie powiatowym oraz wynikające z innych przepisów prawa,

2. Komendant Powiatowy wykonuje funkcję kierownika urzędu jakim jest Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju i zapewnia pełną realizację zadań tego urzędu,

3. Komendant Powiatowy reprezentuje interesy Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu biłgorajskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrze pojętym interesem społecznym,

4. Komendant Powiatowy nadzoruje i odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju realizowaną przez stanowisko pracy służby bhp,

5. Zastrzega się do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, dokumentację:

   • dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
   • kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych oraz firm prywatnych i osób fizycznych;
   • pisma kierowane do senatorów i posłów;
   • odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
   • zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
   • zarządzenia, decyzje, akty administracyjne wydawane w toku postępowania administracyjnego, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu biłgorajskiego;
   • władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego jako organu administracji publicznej.

6. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

7. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

8. W razie nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca.

Skip to content