Pożary kominów i poddasza.

Minęło zaledwie 10 dni od Nowego Roku 2022, a biłgorajska straż pożarna interweniowała już 17 razy. Od początku stycznia zanotowaliśmy 8 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

3 stycznia
O godz. 8:58 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Biłgoraju wpływa zgłoszenie o pożarze przewodu kominowego w budynku mieszkalnym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu
z OSP stwierdzono, że palą się sadze w przewodzie dymowym budynku jednorodzinnego (budynek murowany pokryty blachą). W górnej części komina widoczne pęknięcia na długości ok. 2 m. Mieszkańcy opuścili budynek i nie potrzebowali udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej. Pożar stwarzał zagrożenie dla budynku mieszkalnego. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wygaszeniu pieca c.o. Na miejsce działań przybywa zastęp z JRG KP PSP w Biłgoraju, który włączył się do prowadzonych działań. Po ugaszeniu pożaru pomieszczenia w budynku przewietrzono i sprawdzono miernikiem wielogazowym.

6 stycznia
O godz. 12:15 wpływa informacja: palą się sadze w przewodzie dymowym budynku jednorodzinnego (budynek murowany pokryty blachą). Po dojeździe jednostek straży pożarnej (OSP i KP PSP w Biłgoraju) stwierdzono, że mieszkańcy opuścili budynek przed ich przybyciem i nie potrzebowali udzielania KPP. Pożar stwarzał zagrożenie dla budynku mieszkalnego. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wygaszeniu pieca c.o. oraz usunięciu tlącej się sadzy z przewodu dymowego. Pożar ugaszono, tym razem spłonęły tylko sadze.

7 stycznia
O godz. 20:52 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Biłgoraju wpłynęło zgłoszenie o pożarze poddasza budynku mieszkalnego. Do zdarzenia zadysponowano 3 zastępy PSP i 3 OSP. Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się poddasze w budynku jednorodzinnym /budynek murowany kryty blachą/. Zagrożona była pozostała część budynku. Mieszkańcy zdążyli bezpiecznie opuścić budynek. Strażacy przy pomocy podnośnika hydraulicznego dostali się na dach i wykonali dwa otwory w szczycie dachu w celu oddymienia poddasza. Po zlokalizowaniu pożaru, tlące się elementy składowane na poddaszu wyrzucano na zewnątrz i przelewano wodą. Pożar ugaszono całkowicie.

10 stycznia
O 8:33 strażacy wezwani zostali do pożaru przewodu dymowego w budynku mieszkalnym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP i OSP stwierdzono, że w budynku mieszkalnym (drewniany, kryty blachą) palą się sadze w przewodzie kominowym. Zagrożony był budynek mieszkalny. W tym przypadku spłonęły sadze i uległy zniszczeniu drzwiczki rewizyjne na poddaszu.

Aby zapobiec tego typu zdarzeniom należy pamiętać:

– aby spalać w kotłach (piecach) wyłącznie te paliwa (materiały palne), do których palenisko jest przystosowane,

– o systematycznym czyszczeniu przewodów dymowych (piece opalane paliwem stałym) i spalinowych (piece opalane paliwem gazowym).

Apelujemy do wszystkich właścicieli i użytkowników ogrzewanych budynków, aby przed sezonem grzewczym jak również w trakcie, rzetelnie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych (dymowego, spalinowego i wentylacyjnego). Sprawdzać należy stan drożności przewodów oraz szczelność całego komina. Gdy nagromadzona jest sadza lub inne zanieczyszczenia, należy je niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

– ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351):
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.
Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.):
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych
w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Sposoby postępowania w razie wystąpienia pożaru przewodu kominowego:
Oceń sytuację i jeżeli stwierdzisz zagrożenie dla siebie lub innych użytkowników obiektu to:
– zaalarmuj osoby przebywające w twoim otoczeniu (w mieszkaniu/domu),
– wezwij straż pożarną – wybierz numer alarmowy 112, a po uzyskaniu połączenia spokojnie i wyraźnie przekaż:
– co się pali (np. sadze w kominie)?,
– gdzie się pali (adres)?,
– czy zagrożeni są ludzie lub potrzebują pomocy?,
– oczekuj na przybycie straży pożarnej na zewnątrz / ewentualnie pomóż innym potrzebującym pomocy.

Jeżeli uważasz, że jest bezpiecznie, nie chcesz pomocy straży pożarnej i decydujesz się na samodzielne ugaszenie pożaru sadzy to można postąpić następująco (zawsze w minimum dwie osoby dorosłe):
1. Wygasić palenisko (piec, kominek), poprzez ostrożne wybranie materiału palnego do niepalnego pojemnika, a następnie szczelnie zamknąć piec.
2. Nie gasić wodą pożaru sadzy, gdyż gwałtowne wychłodzenie komina i intensywne parowanie wody może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru.
3. Obserwuj komin na zewnątrz budynku oraz wewnątrz (niższe części komina) czy nie powstają pęknięcia, którymi może wydostać się płomień.
4. Jeżeli posiadasz i jesteś w stanie to możesz użyć sita kominowego, które nakłada się na wylot komina co ograniczy intensywność palenia się sadzy, a także zapobiegniu wydostawania z komina palącej się sadzy.

Przy wszystkich tych czynnościach należy zachować szczególną ostrożność bowiem działania te wykonuje się w obrębie gorącego pieca i komina (temp.>100 st. C)

Zadbaj o właściwe paliwo do pieca, systematycznie czyść przewody kominowe, a nie narazisz siebie i swej rodziny na skutki pożaru sadzy!

Opracowanie: KP PSP w Biłgoraju

Skip to content