STOP POŻAROM TRAW !!! – zastanów się nad konsekwencjami, bądź odpowiedzialny.

STOP POŻAROM TRAW !!!

– zastanów się nad konsekwencjami, bądź odpowiedzialny.

 

Okres od marca do maja, co roku rozpoczyna niechlubny proceder związany z wypalaniem traw. Od 14 marca br. do dnia dzisiejszego biłgorajscy strażacy gasili 9 pożarów traw, w wyniku których spłonęło ponad 5 ha nieużytków.

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione.  Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje karne.  Według zapisów kodeksu karnego „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Poniżej przedstawiamy obecny stan prawny i co grozi za wypalanie traw:

Art. 124 ustawy o ochronie przyrody: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”

Art. 131 ustawy o ochronie przyrody: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu lub grzywny.”

Art. 181 kodeksu karnego: „Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Art. 30 ustawy o lasach państwowych: „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo.”

Art. 82 kodeksu wykroczeń: „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji polegających m.in. na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu – podlega karze aresztu od 5 do 30 dni, grzywny od 20 do 5000 zł albo nagany.”

Więcej informacji na temat negatywnych skutków wypalania traw dostępnych jest na stronie internetowej kampanii społecznej „Stop pożarom traw” – http://www.stoppozaromtraw.pl/

APELUJEMY – NIE wypalaj traw i NIE podpalaj lasu.

Skip to content